FAQ

ocena ryzyka zawodowego polska norma

Metoda według Polskiej Normy PN-N-18002:2011

Polska Norma PN-N-18002:2011 zawiera ogólne wytyczne co do metody przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. Znajdziemy tam również sposób szacowania ryzyka zawodowego, który opiera się na dwóch parametrach: prawdopodobieństwie oraz ciężkości następstw.

Zgodnie z tą metodą ciężkość następstw może być:

  • mała, gdy zagrożenie może powodować urazy oraz choroby, które nie są przyczyną długotrwałych dolegliwości i nieobecności w pracy, a także czasowe pogorszenie się stanu zdrowia; mogą to być np. niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia lub bóle głowy;
  • średnia, gdy zagrożenie może powodować urazy oraz choroby, które są przyczyną niewielkich, ale długotrwałych lub okresowo powracających dolegliwości i nieobecności w pracy; mogą to być np. zranienia, zajmujące niewielką powierzchnię ciała oparzenia II stopnia, alergie skórne, niezbyt skomplikowane złamania;
  • duża, gdy zagrożenie może powodować urazy oraz choroby, które są przyczyną ciężkich i stałych dolegliwości lub nawet śmierci; mogą to być np. zajmujące dużą powierzchnię ciała oparzenia II lub III stopnia, amputacje, skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, zawodowe uszkodzenia słuchu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków dzielimy na:

  • małe, gdy skutki zagrożeń nie powinny się pojawić podczas aktywności zawodowej pracownika;
  • średnie, gdy skutki zagrożeń mogą się pojawić więcej niż kilkakrotnie w ciągu aktywności zawodowej pracownika;
  • duże, gdy skutki zagrożeń mogą się pojawić wielokrotnie podczas aktywności zawodowej pracownika.

Oszacowanie poziomu wg. PN-N-18002:2011

Ryzyko zawodowe możemy określić na podstawie skali trójstopniowej (patrz tabela 1) lub pięciostopniowej (patrz tabela 2).

Tabela 1: Oszacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej.

prawdopodobieństwociężkość następstw
małeśrednieduże
małemałemałeśrednie
średniemałeśrednieduże
dużeśredniedużeduże

Tabela 2: Oszacowanie ryzyka zawodowego w skali pięciostopniowej.

prawdopodobieństwociężkość następstw
małeśrednieduże
małebardzo małemałeśrednie
 średniemałeśrednieduże
dużeśredniedużebardzo duże

Określenie, czy ryzyko jest małe, średnie czy duże, prowadzi nas do kolejnego etapu, a więc określania poziomu akceptowalności (dopuszczalności). Robimy to, korzystając z przedstawionych poniżej tabel.

Kryteria dopuszczalności ryzyka wg. PN-N-18002:2011

Tabela 3: Ogólne zasady określania dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia dla działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie (w skali trójstopniowej).

oszacowane ryzyko zawodowekryteria dopuszczalnościdziałania eliminujące lub ograniczające ryzyko związane z zagrożeniem
dużeniedopuszczalneNależy natychmiast podjąć działania w celu zmniejszenia ryzyka, zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy.
średniedopuszczalneZaplanowanie i podjęcie działań w celu ograniczenia ryzyka zawodowego jest wskazane.
małeNależy zapewnić, by ryzyko zawodowe pozostawało na tym samym poziomie.

Tabela 4: Ogólne zasady określania dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia co do działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie (w skali pięciostopniowej).

oszacowane ryzyko zawodowekryteria dopuszczalnościdziałania eliminujące lub ograniczające ryzyko związane z zagrożeniem
bardzo dużeniedopuszczalnePraca na stanowisku, gdzie występuje bardzo duże ryzyko, nie może być rozpoczęta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia poziomu ryzyka do poziomu dopuszczalnego.
dużeNależy natychmiast podjąć działania w celu zmniejszenia poziomu ryzyka.
średniedopuszczalneZaplanowanie i podjęcie działań ograniczających ryzyko jest zalecane.
małeNależy rozważyć możliwość zmniejszenia poziomu ryzyka lub zapewnienie jego niezmienności.
bardzo małePodejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka nie jest konieczne.

Polską normę można zakupić bezpośrednio w w sklepie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (link), w wygodnej formie pliku PDF. Szczegółowy opis normy na stronie PKN znajdziecie pod linkiem.

Opisane metody