FAQ

identyfikacja zagrożeń przy ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy

Co należy mieć na uwadze podczas identyfikacji zagrożeń?

W celu ułatwienia identyfikacji ryzyka zagrożenia można podzielić na:

 • zagrożenia ogólne, które występują na całym terenie zakładu pracy i dotyczą wszystkich pracowników (tj. pożar, porażenie prądem elektrycznym, poślizgnięcie się);
 • zagrożenia specyficzne dla danego stanowiska, niewystępujące na innych lub dla których prawdopodobieństwo wystąpienia i ciężkość skutków jest inna na różnych stanowiskach pracy.

Podczas identyfikacji zagrożeń uwzględniamy grupy czynników wymienione poniżej.

Polska norma PN-N-18004:2001 dzieli czynniki środowiska pracy na czynniki:

 • niebezpieczne,
 • szkodliwe,
 • uciążliwe.

Pomimo zastąpienia wyżej wskazanej normy przez PN-ISO 45001:2018-06 można się na niej opierać, ponieważ nowa norma nie definiuje czynników.

Czynniki fizyczne, w tym:

 • zagrożenia mechaniczne (np. ostre elementy, szorstka powierzchnia);
 • hałas;
 • drgania mechaniczne;
 • mikroklimat (np. temperatura, wilgotność);
 • promieniowanie;
 • pyły, uwzględniając przy tym wielkość frakcji;

Czynniki biologiczne (drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe będące przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia), zwracając uwagę na:

 • klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych,
 • rodzaj i stopień narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego,
 • potencjalne skutki,
 • wskazówki właściwych organów nadzoru,

Czynniki chemiczne (np. substancje o właściwościach palnych, wybuchowych, o działaniu mutagennym), zwracając uwagę na:

 • niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego,
 • rodzaj i poziom narażenia,
 • wartości NDS ustalone w odpowiednich normach,
 • efekty działań zapobiegawczych,
 • wyniki oceny stanu zdrowia pracownika,
 • warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych,

Czynniki psychofizyczne, w tym:

 • obciążenie fizyczne:
  • obciążenie statyczne,
  • obciążenie dynamiczne,
 • obciążenie psychiczne.

Podczas oceny ryzyka związanego z obciążeniem fizycznym można wykorzystać metody oceny ergonomicznej takie jak:

 • metoda OWAS (metoda analizy obciążenia statycznego),
 • metoda OCRA,
 • metoda RULA,
 • metoda REBA,
 • metoda Lehmanna (ocena wydatku energetycznego),
 • metoda pomiaru ilościowego miernikiem MWE-1.

Zasoby pokrewne