FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku pracy operator wózka widłowego

Operator wózka jezdniowego (widłowego)

Głównym obowiązkiem operatora jest obsługa wózka jezdniowego, który służy do podnoszenia (unoszenia) i przemieszczania różnego typu ładunków. Obsługujący wózek jest zobowiązany również do sprawdzania stanu technicznego urządzenia oraz dbania o należyty jego stan. Czynności wykonywane przez „wózkowego” to m.in.: kierowanie, rozładunek, załadunek, ustawianie, układanie, podnoszenie, opuszczanie, poruszanie, przemieszczanie, sprawdzanie (inwentaryzacja).

Operator wózka jezdniowego (widłowego) – wymagania w stosunku do pracownika

 • uprawnienia (zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego lub imienne zezwolenie wydawane przez pracodawcę, po ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na kierowców-operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym – uwaga zmieniły się przepisy w 2018 roku i ten rodzaj dokumentu ulega wygaszeniu!).
 • kwalifikacje (zależnie od wymagań pracodawcy).

Badania

 • wstępne badania lekarskie (dla operatorów wózków jezdniowych z badaniami psychologicznymi),
 • okresowe badania lekarskie.

Szkolenia bhp i inne

 • instruktaż ogólny bhp,
 • inne uznane przez pracodawcę za niezbędne,
 • instruktarz stanowiskowy,
 • okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata lub rok

Operator wózka jezdniowego (widłowego) – środowisko pracy

Operator wózka jezdniowego wykonuję pracę m.in. w: zakładach produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, dokach, portach; w każdej gałęzi przemysłu, w której niezbędny jest mechaniczny sprzęt do przemieszczania i podnoszenia ładunków.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

 • upadek na tym samym poziomie;
 • poślizgnięcie;
 • upadek na różnych poziomach;
 • uderzenie o nieruchome elementy;
 • kolizje wózków jezdniowych;
 • uderzenie, przygniecenie przez spadające przedmioty;
 • potknięcie;
 • uderzenie, przygniecenie przez przemieszczające się przedmioty, pojazdy;
 • kontakt z ostrymi krawędziami i elementami;
 • kontakt z gorącymi powierzchniami;
 • wypadki komunikacyjne;
 • hałas;
 • mikroklimat;
 • wibracje;
 • porażenie energią elektryczną;
 • pożar;
 • wybuch.

Czynniki chemiczne:

 • żrące,
 • toksyczne,
 • wybuchowych.

Czynniki psychofizyczne:

 • obciążenie statyczne,
 • stres,
 • obciążenie dynamiczne.

Środki ochronne

 • techniczne,
 • organizacyjne.

Stanowiska pokrewne