FAQ

regulamin strony o ryzyku zawodowym

Regulamin

Regulamin portalu www.ryzykozawodowe-online.pl

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej także “Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej dodawanie komentarzy pod tekstami umieszczonymi w portalu www.ryzykozawodowe-online.pl (zwanego dalej “Stroną”).
 2. „Użytkownikiem” jest każda osoba korzystająca z treści zawartych na Stronie z komentowaniem ich włącznie.
 3. Usługa, o której tu mowa, jest świadczona przez Safety Soft Tech Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi 91-222, ul. Szczecińska 74, zwaną dalej “Spółką”.
 4. Usługa polega na umożliwieniu publikacji za pośrednictwem Strony komentarzy, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie przez Użytkownika.
 5. Z możliwości publikacji komentarzy mogą korzystać osoby pełnoletnie.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z możliwości komentowania wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 7. Użytkownicy korzystający ze Strony, dokonując wpisów, akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.
 8. Spółka zachowuje prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z niej w dowolnym momencie, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 9. Spółka nie ma obowiązku rozpowszechniać za pośrednictwem Strony wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika Strony. Spółka zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych użytkownikom Internetu.
 10. Spółka zastrzega sobie prawo moderowania komentarzy na Stronie oraz redagowania pozostałych treści na Stronie.
 11. Użytkownik korzystający ze Strony nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek lub Spółki..
 12. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania ze Strony w każdym czasie, co jednak nie pozbawia Spółki prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.
 13. Użytkownik jest zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Strony wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
 14. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Strony jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 15. Strona przeznaczona jest do rozpowszechniania treści w języku polskim.
 16. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Stronie wyłącznie treści zgodnych z tematyką danej podstrony lub strony głównej.
 17. Publikowanie na Stronie w formie komentarzy informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki jest zabronione.
 18. Spółka zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń komentarzy w dowolnym miejscu Strony.
 19. Strona  przeznaczona jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich jej Użytkowników.
 20. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Stronie wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa.
 21. Spółka nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Stronie.
 22. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Spółki i osób trzecich za zamieszczenie na Stronie wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.
 23. Spółka zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych danych dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Stronie.
 24. Komentarze nie spełniające postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszające w jakikolwiek sposób interes spółki będą usuwane niezwłocznie bez konieczności podania przyczyny.
 25. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszego regulaminu.
 26. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.

Zasoby pokrewne