FAQ

analiza ryzyka zawodowego w organizacji

Czym jest analiza ryzyka zawodowego?

Analiza ryzyka zawodowego jest elementem oceny ryzyka zawodowego, składającym się z trzech kroków:

1. Analiza zaczyna się od zebrania informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka zawodowego przy pomocy:

 • dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, tj.:
  • dokumentacji techniczno-ruchowej;
  • rejestru wypadków;
  • rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych;
  • wyników przeprowadzonych badań i pomiarów czynników szkodliwych;
  • instrukcji stanowiskowych;
  • karty charakterystyk substancji chemicznych występujących w środowisku pracy;
  • wymagań prawnych oraz wymagań norm, jeżeli odnoszą się one do przedsiębiorstwa;
 • przeprowadzonych wywiadów z pracownikami na temat:
  • budowy stanowiska pracy oraz wykonywanych przez pracownika zadań;
  • stosowanych urządzeń i narzędzi;
  • pracowników (kobiety w ciąży, młodociani, niepełnosprawni);
  • zidentyfikowanych zagrożeń, ich źródeł, skutków oraz stosowanych środków ochronnych;
  • dolegliwości zdrowotnych;
 • obserwacji pracowników podczas wykonywania obowiązków, gdyż pracownik podczas wywiadu może nie wspomnieć o pewnych istotnych podczas oceny ryzyka aspektach, które dla niego wydają się bez znaczenia; można wykorzystać:
  • obserwację jawną, gdy pracownik ma świadomość, że jest obserwowany podczas pracy, dlatego też można się spodziewać, że swoje obowiązki będzie wykonywał w sposób bezpieczny;
  • obserwację ukrytą, gdy pracownik nieświadomy, że jest obiektem obserwacji, wykonuje swoje obowiązki w sposób nie zawsze bezpieczny, co pozwala na dokładniejsze określenie zagrożeń.

2. Identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku pracy oraz osób na nie narażonych.

3.  Analiza kończy się na oszacowaniu ryzyka zawodowego dla konkretnych zagrożeń (w zależności od zastosowanej metody szacowania ryzyka zawodowego, określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków, wielkości tych skutków czy czasu ekspozycji pracownika na dane zagrożenie).

Zasoby pokrewne