czy podwykonawców obowiązuje ocena ryzyka zawodowego

Czy należy dokonać oceny ryzyka zawodowego dla podwykonawców?

Pracodawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę oraz w przypadku osób prowadzących w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Jest jednak zobowiązany chronić zdrowie i życie takich pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
W sytuacji gdy na terenie pracodawcy pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest on zobowiązany dostarczyć tym pracodawcom oraz ich pracownikom informację na temat:

“1. zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym także o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczania zagrożeń, o których mowa w pkt 1, …”

Co równoznaczne jest z zapoznaniem pracowników innych pracodawców pracujących na terenie zakładu z zidentyfikowanymi w procesie oceny ryzyka zawodowego zagrożeniami oraz z wszelkimi podjętymi środkami ochronnymi. Wobec tego zasadne wydaje się przekazanie innemu pracodawcy oraz jego pracownikom wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, gdzie pracować będzie jego pracownik.

Zasoby pokrewne