FAQ

czy podwykonawców obowiązuje ocena ryzyka zawodowego

Podwykonawca – czy należy dokonać oceny ryzyka zawodowego dla podwykonawców?

Pracodawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę oraz w przypadku osób prowadzących w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Jest jednak zobowiązany chronić zdrowie i życie takich pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
W sytuacji gdy na terenie pracodawcy pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest on zobowiązany dostarczyć tym pracodawcom oraz ich pracownikom informację na temat:

“1. zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym także o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczania zagrożeń, o których mowa w pkt 1, …”

Co równoznaczne jest z zapoznaniem pracowników innych pracodawców pracujących na terenie zakładu z zidentyfikowanymi w procesie oceny ryzyka zawodowego zagrożeniami oraz z wszelkimi podjętymi środkami ochronnymi. Wobec tego zasadne wydaje się przekazanie innemu pracodawcy oraz jego pracownikom wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, gdzie pracować będzie jego pracownik.

Zasoby pokrewne