FAQ

co powinna zawierać karta oceny ryzyka na stanowisku pracy

Co powinna zawierać karta oceny ryzyka zawodowego?

Karta oceny ryzyka zawodowego powinna zawierać następujące informacje:

 • opis stanowiska pracy, gdzie powinny zostać wyszczególnione:
  • stosowane materiały, narzędzia i maszyny;
  • zadania wykonywane na danym stanowisku;
  • występujące w środowisku pracy czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe;
  • stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej;
  • osoby pracujące na danym stanowisku;
 • wyniki oceny ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia w środowisku pracy;
 • niezbędne środki profilaktyczne;
 • data oraz osób dokonujących oceny ryzyka zawodowego.

Wynika to bezpośrednio z zapisu § 39a ust 3.  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy znowelizowanego o ten zapis w 2007 roku.

Co jeszcze?

Zakres informacji jakie zawiera karta może zostać znacząco rozszerzony. Przykładowo karta jest rozbudowana w wielu przypadkach o informacje związane z wdrożonym u danego pracodawcy systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy, lub np. rozbudowywana aby spełnić wymogi korporacyjne.

Zasoby pokrewne