FAQ

zarządzanie ryzykiem zawodowym w organizacji

Ryzyko i zarządzanie nim w Organizacji

Ryzyko oznacza, że mogą się pojawić niepożądane wydarzenia, dlatego też podejmujemy starania, by je kontrolować. Zarządzanie ryzykiem jest stosowane również w odniesieniu do ryzyka zawodowego. Podejmujemy działania, których celem jest identyfikacja, ocena oraz ograniczenie tego zjawiska przy użyciu nowoczesnych technologii, a następnie sprawdzamy, czy dało to zamierzony efekt. Ten ciągły proces oznacza, że zarządzamy ryzykiem zawodowym.

Zarządzanie ryzykiem, podobnie jak wiele różnych systemów zarządzania, opiera się na cyklu Deminga (PDCA), którego podstawą jest zasada “zaplanuj, wykonaj, sprawdź, popraw” (z angielskiego “plan, do, check, act”). Na rysunku 1. został przedstawiony schemat cyklu Deminga, gdzie zaznaczono powiązania między poszczególnymi jego składowymi.

Rysunek 1. Schemat cyklu Deminga

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Hamrol, W. Mantura „Zarządzanie jakością: teoria i praktyka”.

Zasoby pokrewne