FAQ

ochrona przed ryzykiem zawodowym w organizacji

Ochrona przed ryzykiem

Działania po ocenie ryzyka zawodowego – dobór środków ochronnych

Po dokonaniu oceny ryzyka zawodowego należy podjąć działania mające na celu likwidację lub ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń. Ustalając kolejność działań chroniących pracownika, należy w pierwszej kolejności ograniczyć wpływ tych zagrożeń, które w procesie oceny ryzyka zawodowego zostały uznane za nieakceptowane. By podjąć właściwe decyzje odnośnie do środków ochronnych przed zagrożeniami, należy określić ich źródła. Środki ochronne powinny ograniczyć skutki lub prawdopodobieństwo powstania ewentualnej szkody. Przy ich doborze należy skorzystać z przedstawionej poniżej hierarchii:

  1. Likwidacja zagrożenia lub jego źródła.
  2. Zainstalowanie urządzeń ochronnych.
  3. Zastosowanie środków ochrony zbiorowej (np. osłony na maszyny, barierki chroniące przed upadkiem z wysokości, instrukcje, procedury postępowania, system wentylacji);
  4. Wykorzystanie środków organizacyjnych w celu ograniczenia ekspozycji na zagrożenie pracowników.
  5. Zastosowanie środków ochrony indywidualnej (np. kaski, okulary ochronne, maski, osłony twarzy, ubrania ochronne itp.).

Podczas doboru środków ochronnych należy określić, czy poniesione na nie koszty nie przekraczają spodziewanych zysków, jakie mają przynieść. Rysunek przedstawia wykorzystanie zasady ALARP podczas procesu doboru środków ochrony. Ważne jest, aby znaleźć optymalny punkt równoważący ryzyko, ale niegenerujący kosztów przekraczających spodziewane korzyści.

Optymalizacja kosztów bhp na podstawie zasady ALARP
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Borysiewicz M., Markowski A., „Kryteria akceptowalności ryzyka poważnych awarii przemysłowych”.
Po wprowadzeniu w życie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko związane z występującym zagrożeniem zalecana jest ponowna ocena ryzyka, przy uwzględnieniu zastosowanych środków ochrony, w celu wykazania zasadności ich stosowania oraz skuteczności.

Zasoby pokrewne