FAQ

jak częśto wykonujemy ocenę ryzyka zawodowego

Jak często powinna być przeprowadzana ocena ryzyka zawodowego?

Polskie prawo pracy nie definiuje częstotliwości, z jaką powinna być dokonywana ocena ryzyka zawodowego. Jednak Polska Norma 18001:2004 zaleca aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego okresowo, przy czym jej częstotliwość określa pracodawca, uwzględniając poziom ryzyka występującego na stanowisku pracy, a także w przypadkach:

  • zmian technologicznych w procesie pracy;
  • zmian w prawie, jeśli wnoszą one zmiany do oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska;
  • zmian w stosowanych środkach ochrony.

Częstotliwość oceny inne argumenty

Zgodnie z Polską Normą 18002:2011 do dobrych praktyk należy aktualizacja oceny ryzyka zawodowego po każdej sytuacji wypadku na danym stanowisku, w celu weryfikacji, czy zagrożenie będące przyczyną wypadku zostało zidentyfikowane, czy zastosowane środki ochrony są wystarczające oraz czy określone prawdopodobieństwo nie zostało zaniżone.

Zasoby pokrewne