FAQ

poziom zagrożeń a ryzyko zawodowe bhp

Poziom zagrożeń a NDS, NDN, NDSCh

Poziom zagrożeń a co za tym idzie ryzyka dla niektórych czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy możemy oszacować na podstawie stosunku wyników badań przeprowadzonych przez pracodawcę oraz określonych dla nich wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS), najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych (NDSCh) oraz najwyższych dopuszczalnych stężeń pułapowych (NDSP). Należy przy tym rozważyć, czy zgodnie z określonymi przepisami pracownik (np. kobieta w ciąży, kobieta w okresie karmienia lub pracownik młodociany) może zostać dopuszczony do pracy w danych warunkach narażenia na czynnik szkodliwy.

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS), najwyższych dopuszczalnych stężeń chwilowych (NDSCh) oraz najwyższych dopuszczalnych stężeń pułapowych (NDSP) można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Sposób określania poziomu ryzyka zawiązanego z czynnikami szkodliwymi przedstawiono poniżej.

Rysunek 1. Skala ryzyka w odniesieniu do wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie normy 18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

W środowisku pracy hałas jest charakteryzowany przez trzy wielkości, które ze względu na ochronę słuchu obowiązują jednocześnie:

  • poziom ekspozycji na hałas odniesiony do ośmiogodzinnego dobowego wymiaru czasu pracy (LEX, 8h);
  • maksymalny poziom dźwięku A (LA, max);
  • szczytowy poziom dźwięku C (LC,peak).

Wyniki dla podanych powyżej trzech wielkości pozwalają określić poziom ryzyka w odniesieniu do hałasu na stanowisku pracy. Poziom ryzyka jest określony przez tą wielkość, która znajduje się w najwyższym zakresie ryzyka, np. jeżeli wyniki badań i pomiarów wynoszą:

LEX, 8h = 80 dB (ryzyko małe)
LA, max = 100 dB (ryzyko małe)
LC, peak = 134 dB (ryzyko średnie)

Zgodnie z przedstawionym poniżej rysunkiem ryzyko narażenia pracownika na hałas jest związane z wielkością, która związana jest z najwyższym poziomem ryzyka, w tym przypadku szczytowym poziomem dźwięku C (LC, peak), które znajduje się w zakresie ryzyka średniego. Wobec tego ryzyko narażenia na działanie hałasu w środowisku pracy związane z powyższymi wynikami znajduje się na poziomie średnim.

Rysunek 2. Skala ryzyka w odniesieniu do trzech wielkości hałasu
Źródło: opracowanie własne na podstawie normy 18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
Należy jednak pamiętać, że przedstawione powyżej wartości hałasu nie mają zastosowania w pracy kobiet w ciąży i młodocianych.

Dla kobiet w ciąży wartości NDN dla hałasu wynoszą:
LEX, 8h = 65 dB
LA, max = 110 dB
LC, peak = 130 dB

Dla młodocianych wartości NDN dla hałasu wynoszą:
LEX, 8h = 80 dB
LA, max = 110 dB
LC, peak = 130 dB

Zasoby pokrewne