FAQ

przepisy akty prawne normy o ryzyku zawodowym

Przepisy

Akty prawne (przepisy)

 1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r., Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) – link.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r., Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) – link.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac (Dz. U.  z 2004 r., Nr 200, poz. 2047 z późniejszymi zmianami) – link.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 r., Nr 33, poz. 166) – link.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r., Nr 157, poz. 1318 z późniejszymi zmianami) – link.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 11, poz. 86 z późniejszymi zmianami) – link.
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.  z 2018 r. , poz. 1286) – link.
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 z 2000 r., poz. 313 z późniejszymi zmianami) – link.
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157 z 2005 r., poz. 1318) – link.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 279) – link.

Przepisy są bezpośrednio pobierane z ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych).

Normy

 1. PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania – link.
 2. PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego – link.
 3. PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady do projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszenie ryzyka – link.

W przypadku norm link prowadzi do sklepu internetowego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Publikacje

 1. Romanowska-Słomka I., Słomka A., „Karty oceny ryzyka zawodowego dla 100 stanowisk pracy”, Kraków 2008.
 2. “Podejmij ryzyko. Ocena ryzyka zawodowego. 70 kart oceny ryzyka zawodowego”, Warszawa 2011.

Wykaz niekompletny? Masz coś do dodania – napisz komentarz, udostępnij to innym osobom.

Wykaz sprawdzano w dniu 04.12.2018.

Zasoby pokrewne