FAQ

jakie są konsekwencje poziomu ryzyka zawodowego

Jakie są konsekwencje braku oceny ryzyka zawodowego?

Brak oceny ryzyka zawodowego jest jednoznaczny z niewywiązaniem się pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy względem pracownika. Oznacza to, że podczas kontroli inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może wydać nakaz dokonania oceny ryzyka zawodowego w ustalonym terminie. Niezastosowanie się do nakazu ma konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 283 Kodeksu pracy konsekwencje dla pracodawcy mogą powodować nałożenie kary w wymiarze  od 1 000 zł do 30 000 zł.

Artykuł 283 KP – jakie konsekwencje i za co?

Art. 283. § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto:

 1. (uchylony),
 2. wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców,
 3. wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,
 4. wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,
 5. wbrew obowiązkowi stosuje:
  1. materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych,
  2. substancje i preparaty chemiczne nieoznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację,
  3. niebezpieczne substancje i niebezpieczne preparaty chemiczne nieposiadające kart charakterystyki tych substancji, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem,
 6. wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób,
 7. nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu organu Państwowej Inspekcji Pracy,
 8. utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań,
 9. bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.

Źródło: Kodeks Pracy – tekst jednolity (plik PDF – serwer Sejmu RP).

Zasoby pokrewne