FAQ

metoda pięć kroków five steps

Metoda pięciu kroków (five steps)

Pięć kroków (five steps) jest jedną z metod przeznaczonych do oceny ryzyka zawodowego. W metodzie tej przyjęto, że ryzyko jest iloczynem czterech parametrów:

  • prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanego zdarzenia,
  • częstotliwości narażenia pracowników na dane zagrożenie (ekspozycja),
  • ciężkości skutków zdarzenia wypadkowego,
  • liczby osób narażonych na dane zagrożenie.

Większa liczba parametrów sprawia, że prawdopodobieństwo popełnienia błędu jest mniejsze niż w metodach, gdzie ryzyko uzależnione jest tylko od dwóch parametrów, a wynik narzędzia jest bardziej obiektywny. Uwzględnienie ekspozycji pracownika na dane zagrożenie przy obliczaniu poziomu ryzyka pozwala przeprowadzić dokładniejszą ocenę, w przypadkach gdy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia wypadkowego w kontakcie z zagrożeniem jest bardzo duże, ale z którym pracownik styka się rzadko, np. raz do roku. Narzędzie to uwzględnia liczbę osób narażonych na dane zagrożenie, jest to szczególnie ważne, gdyż ocenę ryzyka zawodowego tworzy się dla stanowiska, gdzie zatrudniona może być większa liczba osób.

Wartość ryzyka jest obliczana ze wzoru:

R = P × F × S × I

gdzie:


P – prawdopodobieństwo zdarzenia wypadkowego, dla którego wartości przedstawione są w tabeli poniżej:

wartośćcharakterystyka
0,033prawie niemożliwe
1bardzo mało prawdopodobne, ale możliwe
1,5mało prawdopodobne, ale może się zdarzyć
2możliwe, ale niecodzienne
5równa szansa
8prawdopodobne
10zdarza się
15pewne

F – ekspozycja, dla której wartości przedstawione są w tabeli poniżej:

wartośćcharakterystyka
0,5raz na rok
1raz na miesiąc
1,5raz na tydzień
2,5raz dziennie
4co godzinę
6ciągle

S – wielkość skutków, dla których wartości przedstawione są w tabeli poniżej:

wartośćcharakterystyka
0,1zadrapania, siniaki
0,5skaleczenia, łagodne obrażenia
2proste złamania, lekka choroba
4skomplikowane złamania, poważna choroba
6utrata jednej kończyny, utrata oka, trwała utrata słuchu
10utrata dwóch kończyn, utrata oczu
15śmierć

I – liczba narażonych na zagrożenie osób, dla której wartości przedstawione są w tabeli poniżej:

wartośćcharakterystyka
11-2 osoby
23-7 osób
48-15 osób
1216-50 osób

Pięć kroków – wartość ryzyka

Po obliczeniu wartości ryzyka dla danego zagrożenia na podstawie wzoru korzystając z tabeli poniżej, przechodzimy do wartościowania ryzyka.

wartośćcharakterystyka
R ≤ 5pomijalny
5 < R ≤ 50niski, ale istotny
50 < R ≤ 500wysoki
500 < Rnie do przyjęcia

Opisane metody