FAQ

najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe NDSP

Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP)

Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) jest wartością stężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

Przykładowe najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) wybranych substancji:

  • acetaldehyd – 45 mg/m2 ,
  • bromowodór – 6,5 mg/m2,
  • butyloamina – 10 mg/m2,
  • chloroaceton – 4 mg/m2,
  • cyjanowodór- 5 mg/m2,
  • fluorek boru – 3 mg/m2,
  • tribromek boru – 10 mg/m2,
  • trichlorofluorometan – 5600 mg/m2.

Terminy pokrewne

Źródło

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 20018 r., poz. 1286).

Powrót do wykazu definicji.