FAQ

najwyższe dopuszczalne stężenie NDS

Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS)

Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) jest wartością średnią stężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia. Oddziaływanie to nie może być większe niż  w ciągu ośmiogodzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy. Ponadto oczywiście w czasie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia ani w stanie zdrowia przyszłych potomków pracownika.

Poniżej podano przykładowe najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) wybranych substancji:

  • benzen – 1,6 mg/m2 ,
  • chlor – 0,7 mg/m2,
  • chlorowodór – 5 mg/m2,
  • etanol – 1900 mg/m2,
  • izopentan – 3000 mg/m2,
  • kwas octowy – 25 mg/m2,
  • ozon – 0,15 mg/m2,
  • tlenek azotu – 2,5 mg/m2,
  • tlenek węgla – 23 mg/m2,
  • wodorotlenek sodu – 0,5 mg/m2.

Przykłady te z pewnością nie są w stanie pokazać odpowiednio pełnego wachlarza zagrożeń środowiskowych.

Terminy pokrewne

Źródło

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 20018 r., poz. 1286).

Powrót do wykazu definicji.