FAQ

najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSCh

Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh)

Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) to średnia wartość stężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i jednocześnie nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.

Przykładowe najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) wybranych substancji:

  • aceton – 1800 mg/m2 ,
  • amoniak – 28 mg/m2,
  • butan – 3000 mg/m2,
  • chlor – 1,5 mg/m2,
  • chlorobenzen – 70 mg/m2,
  • chlorowodór  – 10 mg/m2,
  • ditlenek węgla – 27000 mg/m2,
  • ksylen – 200 mg/m2,
  • metanol – 300 mg/m2,
  • octan metylu – 600 mg/m2.

Terminy pokrewne

Źródło

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 20018 r., poz. 1286).

Powrót do wykazu definicji.