FAQ

czynnik chemiczny

Czynnik chemiczny

Czynnik chemiczny to każdy pierwiastek lub związek chemiczny, w postaci własnej lub mieszaninie, w stanie, w jakim jest wytwarzany, stosowany lub uwalniany w środowisku pracy, w tym podczas usuwania go w postaci odpadów, w trakcie każdej pracy, niezależnie od faktu, czy jest albo nie jest wytwarzany celowo lub jest albo nie jest wprowadzany do obrotu.

Wybrane przykładowe czynniki chemiczne w środowisku pracy przedstawiono poniżej:

  • amoniak,
  • benzen,
  • benzo[a]piren,
  • benzyna,
  • chlorobenzen,
  • disiarczek węgla,
  • kwas azotowy (V),
  • octan izopentylu.

Przepisy odnośnie badań stężeń czynników szkodliwych wymieniają ponad pół tysiąca substancji chemicznych.

Pozostałe rodzaje czynników występujących w środowisku pracy:

Podstawa prawna

Powrót do wykazu definicji.