FAQ

ryzyko zawodowe na stanowisku pracy

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy to przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem (środki i przedmioty pracy), w której pracownik lub zespół wykonuje pracę.

Najczęściej w kontekście ryzyka zawodowego stanowisko pracy rozpatruje się pod kątem realizacji wymogów higienicznosanitarnych dla pracownika. Mówimy tutaj o spełnieniu wymogów pod względem np.:

  • oświetlenia,
  • powierzchni,
  • kubatury,
  • wentylacji.

Ogólnie rzecz biorąc dopiero potem brane są pozostałe kryteria pod uwagę mające również istotny wpływ na bezpieczeństwo, niech przykładem będzie chociażby ergonomia.

Źródło

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r.,  Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

Terminy pokrewne

Powrót do wykazu definicji.