FAQ

środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami związanymi z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.

Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy:

 • zespół urządzeń lub kilka rodzajów wyposażenia ochronnego, które zostały skompletowane przez producenta w celu ochrony przed zagrożeniami;
 • urządzenie lub wyposażenie ochronne połączone nie na stałe z środkiem wyposażenia indywidualnego, noszone lub trzymane przez użytkownika w celu wykonywania określonych czynności;
 • części wymienne lub podzespoły środków ochrony indywidualnej, istotne dla ich właściwego funkcjonowania oraz używane i przeznaczone wyłącznie do tych celów.

Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się:

 • zwykłej odzieży roboczej oraz mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika;
 • środków ochrony indywidualnej używanych przez wojsko, policję i inne służby utrzymania porządku publicznego;
 • wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i ratownicze;
 • środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów ruchu drogowego;
 • wyposażenia sportowego;
 • środków służących do samoobrony lub do odstraszania;
  przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń i naruszenia porządku publicznego.

Źródło

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r., Nr 259, poz. 2173).

Powrót do wykazu definicji.