FAQ

hałas a poziom ryzyka zawodowego

Hałas

Każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy. Hałas dopuszczalny dla  ekspozycji ośmio godzinnej dla pracownika wynosi 85 dB. Przykładowy dopuszczalny poziom dźwięku na stanowisku pracy:

  • pomieszczenia administracyjne, biurowe, prace koncepcyjne – 55 dB
  • sekretariaty i biura obsługi klienta – 65 dB
  • pomieszczenia ze źródłami hałasu – 75 dB

Źródło

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157 z 2005 r., poz. 1318).
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018,  poz. 1286).
  3. PN-N-01307: 1994 Hałas – Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy – Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów.

Powrót do wykazu definicji.