FAQ

choroba zawodowa

Choroba zawodowa

Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w art. 2351 Kodeksu pracy oraz wymienioną w wykazie chorób zawodowych. Jest stwierdzana, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można orzec bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo sposobem wykonywania pracy – aspektami składającymi się na narażenie zawodowe.

Jaka choroba jest uznawana jako choroba zawodowa

Wykaz chorób jest załącznikiem do rozporządzenia wymienionego w pkt. 1  podstawy prawnej i zawiera 26 rodzajów chorób. Ogólny wykaz przedstawia się następująco (proszę w przypadku niejasności co do danej choroby korzystać z pełnego zapisu załącznika):

 1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne.
 2. Gorączka metaliczna.
 3. Pylice płuc.
 4. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu.
 5. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.
 6. Astma oskrzelowa.
 7. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.
 8. Ostre uogólnione reakcje alergiczne.
 9. Byssinoza.
 10. Beryloza.
 11. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych.
 12. Alergiczny nieżyt nosa.
 13. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym.
 14. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej.
 15. Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego.
 16. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi.
 17. Choroby skóry.
 18. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy.
 19. Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem.
 20. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.
 21. Zespół wibracyjny.
 22. Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia.
 23. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym.
 24. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi.
 25. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy.
 26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa nie można określić.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 105,  poz. 869 z późn. zmianami).
 2. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1673 z późn. zmianami).
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r., Nr 24, poz. 141 z późn. zmianami).

Powrót do wykazu definicji.